هیق

هیق نام روستای پدری ماست. اگرچه سالهاست که دیگر در آن روستا زندگی نمی‌کنیم، اما «هیق» برای ما نماد ریشه‌ها و اصالت‌هاست. این «ریشه‌ها» و «اصالت‌ها» دقیقا آن چیزی است که در این صفحه عالم مجاز در پی آنیم...

هیق

هیق نام روستای پدری ماست. اگرچه سالهاست که دیگر در آن روستا زندگی نمی‌کنیم، اما «هیق» برای ما نماد ریشه‌ها و اصالت‌هاست. این «ریشه‌ها» و «اصالت‌ها» دقیقا آن چیزی است که در این صفحه عالم مجاز در پی آنیم...

من مسعود صدرمحمدی هستم. چند وقتی است کتاب به دست گرفته ام و هر از گاهی چیزهایی می نویسم. در این وبلاگ علاوه بر اشعار پدرم، آقای مختار صدرمحمدی مطالبی را که از پدرم یا من در سایتها و یا هر جای دیگری منتشر می شود را (فارغ از آن که در آن منبع اولیه نام نگارنده آمده باشد یا نه) با دوستان به اشتراک خواهم گذاشت.